Politică de confidențialitate

1. Scopul politicii

Prezenta politică descrie condițiile și modul de desfășurare a activității de prelucrare a datelor cu caracter personal ale salariaților și potențialilor salariați, precum și a măsurilor de securitate și trăsăturile de protecție selectate pentru securitatea datelor.

2. Domeniul de aplicare

2.1.    Politica reglementează modul în care sunt colectate și prelucrate datele personale, precum și condițiile de utilizare a informației respective în cadrul „KAUFLAND” SRL, operator de date cu caracter personal, persoană juridică înregistrată în Republica Moldova, având adresa juridică la str. Sfatul Țării 29, Chișinău, IDNO 1016600004811 (denumită în continuare, în mod generic, „Kaufland”, „Operatorul” sau „Compania”, după caz).

2.2.    Această politică se aplică datelor personale ale salariaților și potențialilor salariați ai Companiei (date înregistrate pe suport de hârtie și/sau în format electronic) prelucrate și deținute de către Operator.

2.3.    În prezenta politică sunt utilizate următoarele noțiuni și definiții:

 • date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
 • stocarea – păstrarea, pe orice fel de suport, a datelor cu caracter personal;
 • sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice serie structurată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;
 • utilizator - orice persoană care acționează sub autoritatea Operatorului, respectiv a reprezentantului sau permanent, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal.

3. Documente de referință

3.1.    Convenția pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, încheiată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, și ratificată de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr. 483 din 2 iulie 1999;

3.2.    Constituția Republicii Moldova;

3.3.    Legea nr. 133  din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal;

3.4.    Legea nr. 71 din 22 martie 2007 cu privire la registre;

3.5.    Legea nr. 982 din 11 mai 2000 privind accesul la informație;

3.6.    Hotărârea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 privind aprobarea Cerintețor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal.

4. Responsabilități

Principala responsabilitate în elaborarea, implementarea și monitorizarea aplicării prevederilor prezentei politici revine Companiei.

5. Descrierea procedurilor de prelucrare și de securitate

5.1.    Cerințele minime de securitate a datelor cu caracter personal

Prezenta Politică privind securitatea prelucrărilor de date cu caracter personal aplicabilă la nivelul Kaufland reglementează măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru păstrarea confidențialității și integrității datelor cu caracter personal pe care le colectează.

În cadrul Companiei securitatea prelucrărilor de date cu caracter personal se va face numai cu respectarea și observarea strictă a următoarelor dispoziții:

5.1.1.    Autorizarea accesului fizic

Accesul în sediile/oficiile/birourile ori spațiile unde sunt amplasate sistemele informaționale și/sau registrele ce conțin date cu caracter personal este restricționat, fiind permis doar persoanelor care au autorizația necesară și doar în timpul orelor de program, conform listei și însemnelor corespunzătoare pentru preîntâmpinarea accesului persoanelor neautorizate.

5.1.2.     Administrarea si monitorizarea accesului fizic

Operatorul asigură administrarea și monitorizarea accesului fizic în toate punctele de acces la sistemele informaționale și/sau a registrelor de date cu caracter personal, inclusiv reacționează la încălcarea regimului de acces.

Accesul vizitatorilor (persoanelor terțe) se va asigura în conformitate cu regulile prevăzute de legislația în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

5.1.3.    Asigurarea protectiei datelor cu caracter personal

Salariații care în activitatea sa profesională intră în contact cu date considerate cu caracter personal sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor și să respecte întocmai prevederile Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Dispozițiile prezentului articol se aplică, în același mod, pentru toate informațiile deținute de Operator referitoare la terți, despre care salariatul ia cunoștință în cadrul activității sale.

5.1.4.    Prelucrarea datelor cu caracter personal

Este interzisă prelucrarea datelor cu caracter personal fără consimțământul subiectului datelor cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care prelucrarea este necesară pentru:

 • executarea unui contract la care subiectul datelor cu caracter personal este parte sau pentru luarea unor măsuri înaintea încheierii contractului, la cererea acestuia;
 • îndeplinirea unei obligații care îi revine Operatorului conform legii;
 • protejarea vieții, integrității fizice sau a sănătății subiectului datelor cu caracter personal;
 • executarea sarcinilor de interes public;
 • realizarea unui interes legitim al Operatorului sau al terțului căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal, cu condiția ca acest interes să nu prejudicieze interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale subiectului datelor cu caracter personal;
 • scopuri statistice, cu condiția ca datele cu caracter personal să rămână anonime pe toată durata prelucrării, cu un alt scop decat cel legal, necesar îndeplinirii sarcinii respective.

La încheierea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă subiectul acestor date nu și-a dat consimțământul pentru o altă destinație, pentru stocare sau pentru o prelucrare ulterioară, acestea vor fi:

 • distruse; sau
 • transferate unui alt operator, cu condiția ca Compania să garanteze faptul că prelucrările ulterioare au scopuri similare celor în care s-a făcut prelucrarea inițială; sau
 • transformate în date anonime și stocate exclusiv în scopuri statistice; alte scopuri prevăzute de lege.

5.1.5.    Modificări ale datelor personale

Colectarea datelor cu caracter personal ale salariaților și potențialilor salariați se face în scopul îndeplinirii obligaților ce îi revin Operatorului în temeiul legislației în vigoare, dar și în vederea oferirii protecției salariaților și potențialilor salariați și pentru gestionarea eficientă a personalului, în scopul asigurării unor servicii de calitate.

Toate datele cu caracter personal ale salariaților și potențialilor salariați vor fi tratate strict confidențial. Această obligație este valabilă pentru toți salariații Operatorului care intră în mod direct sau indirect în posesia acestor date.

5.1.6.    Identificarea si autentificarea utilizatorului

Utilizatorii, pentru a căpăta acces la o bază de date cu caracter personal deținută de Companie, trebuie să se identifice. Identificarea se va face prin introducerea unui cont de utilizator (sau „user-name”) și a parolei asociate respectivului cont de utilizator.

Fiecărui utilizator ce i se va permite accesul la bazele de date cu caracter personal ale Kaufland va avea propriul său user-name și parolă, care vor fi unice la nivelul Companiei.

Kaufland administrează și gestionează conturile de utilizator (și implicit parolele asociate) ținând cont de prezenta Politică.

Accesul utilizatorilor la bazele de date cu caracter personal efectuate manual se va face pe baza unei liste aprobate de persoana responsabilă a Kaufland.

Drepturile de acces ale utilizatorilor la bazele de date cu caracter personal sunt revizuite cu regularitate pentru asigurarea faptului că nu au fost acordate drepturi de acces neautorizate (cel puțin fiecare 6 luni) și după oricare schimbare de statut al utilizatorului.

Accesul la funcțiile de securitate ale sistemelor informaționale de date cu caracter personal și la datele acestora este acordat în mod special doar persoanei responsabile a Operatorului, desemnată conform prevederilor prezentei Politici.

5.1.7.    Tipul de acces

Utilizatorii vor accesa numai datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor lor de serviciu.

Departamentul care asigură suportul tehnic va putea avea acces la datele cu caracter personal pentru rezolvarea unor cazuri excepționale și numai cu aprobarea prealabilă expresă a persoanei responsabile a Operatorului, cu informarea subiectului datelor cu caracter personal respectiv (ale cărui date vor fi accesate) și cu perfectarea documentară corespunzătoare a fiecărui caz de acces.

Operatorul va implementa modalități stricte prin care se vor distruge datele cu caracter personal.

5.1.8.    Colectarea datelor cu caracter personal

Operatorul colectează informația direct de la salariați și potențiali salariați (persoane fizice subiecți ai datelor cu caracter personal) cu informarea acestora despre categoriile de date și scopul prelucrării acestora.

Ținând cont de specificul Operatorului și de sfera de activitate a acestuia, precum și de condițiile stabilite de legislația în vigoare aplicabile domeniului respectiv, Operatorul prelucrează date personale speciale, și anume cele referitoare la starea de sănătate a salariaților săi și potențialilor salariați. Această cerință este necesară datorită specificului activității sale. În temeiul legislației privind supravegherea de stat a sănătății publice, Operatorul este obligat să verifice corespunderea stării de sănătate a salariaților săi și potențialilor salariați, atât la angajare, cât și ulterior periodic o dată pe an. Din aceste considerente, prelucrarea acestor categorii de date ține nemijlocit de domeniul activității Kaufland, precum și de siguranța salariatului și potențialului salariat și a integrității sale fizice.

În conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal, subiectul datelor cu caracter personal este informat asupra drepturilor pe care le are în legătură cu prelucrarea datelor sale personale, în special despre:

 • dreptul de acces la datele cu caracter personal;
 • dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal;
 • dreptul de opoziție al subiectului datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • accesul la justiție;
 • altele.

Operatorul va prelucra datele personale în exclusivitate în scopul îndeplinirii prevederilor legislației în vigoare (inclusiv, dar fără a se limita la respectarea prevederilor regulatorii, standardelor profesionale, regulamentelor interne).

Kaufland va desemna utilizatorii autorizați pentru operațiile de colectare și introducere de date cu caracter personal într-un sistem informațional, urmând ca orice modificare a datelor cu caracter personal să fie efectuată numai de către respectivii utilizatori autorizați desemnați de Companie.

Datele personale ale salariaților sunt supuse următoarelor metode de prelucrare: colectare, înregistrare, organizare, stocare, păstrare, restabilire, adaptare ori modificare, extragere, consultare, utilizare, dezvăluire prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturare ori combinare, blocare, ștergere sau distrugere, transmitere catre autoritățile publice competente în conformitate cu legislația în vigoare, transmitere către și acordarea accesului la alte companii afiliate cu Operatorul și alte entități subcontractate, inclusiv transmitere transfrontalieră.

Datele personale pot fi dezvăluite, în condițiile legii, către subiecții datelor cu caracter personal, autorități publice centrale/locale, servicii sociale sau de sănătate, reprezentanții legali ai subiecților datelor cu caracter personal, alte companii afiliate cu Operatorul, partenerii contractuali ai Operatorului, alte entități care oferă garanții suficiente de protecție a datelor personale.

În condițiile în care, legislația Republicii Moldova nu conține prevederi speciale cu privire la termenul de prelucrare a datelor personale, Operatorul respectă principiile de prelucrare corectă a datelor. Subiectul datelor este informat despre termenul de păstrare și stocare a datelor. Operatorul va păstra și va prelucra datele personale ale salariatului pe o perioadă de 75 de ani din momentul colectării/obținerii acestor date.

În conformitate cu prevederile legislației, Operatorul stochează date cu caracter personal pe suport de hârtie și în format electronic.

În cazul în care părțile terțe vor avea necesități de afaceri pentru colectarea informației despre salariații Operatorului, Operatorul va informa salariații și potențialii salariați cu privire la limitele și condițiile de securitate impuse părții terțe cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Kaufland va dezvălui informații cu privire la salariați către părți terțe doar în condițiile și prin mijloacele corespunzătoare, astfel cum este cerut/autorizat în conformitate cu prevederile legislației.

5.1.9.    Execuția copiilor de siguranță

La nivelul Kaufland se realizează lunar copii de siguranță ale bazelor de date cu caracter personal și ale programelor folosite pentru prelucrările automatizate.

5.1.10.    Calculatoarele si terminalele de acces

Calculatoarele și alte terminale de acces sunt instalate în încăperi cu acces delimitat, care se pot încuia.

Totodată, în cazul monitoarelor pe al căror ecran apar date cu caracter personal asupra cărora nu se acționează o perioadă de maxim 15 (cincisprezece) minute, sesiunea de lucru se închide automat.

Terminalele de acces folosite în relația cu publicul, pe care apar date cu caracter personal, sunt poziționate astfel încât nu pot fi văzute de public și după o perioadă de maxim 5 (cinci) minute în care nu se acționează asupra lor, acestea se ascund automat.

5.1.11.    Fișierele de acces

Orice accesare a bazei de date cu caracter personal este înregistrată fie într-un fișier de acces (sau „log” in cazul prelucrărilor automate), fie într-un registru pentru prelucrările manuale de date cu caracter personal.

În cazul prelucrărilor automate, toate aceste informații vor fi stocate într-un fișier de acces general. Orice încercare de acces neautorizat va fi, de asemenea, înregistrată.

Kaufland va păstra fișierele de acces cel puțin 2 (doi) ani.

5.1.12.    Sistemele de telecomunicații

Kaufland efectuează periodic (o dată la 6 luni) controlul autentificărilor și tipurilor de acces pentru detectarea unor disfuncționalități în ceea ce privește folosirea sistemelor de telecomunicații.

Sistemul de telecomunicații al Kaufland este astfel conceput încât datele cu caracter personal nu pot fi interceptate sau transmise de oriunde. Ca și măsură alternativă de siguranță, utilizatorul este obligat să folosească metoda de criptare pentru transmisia datelor cu caracter personal existentă la nivelul Kaufland la data transmiterii.

De asemenea, prin sistemele de telecomunicații se vor transmite numai datele cu caracter personal în cazurile strict necesare.

5.1.13.    Instruirea personalului

În cadrul cursurilor de pregătire a utilizatorilor, Kaufland îi informează pe aceștia cu privire la:

(i)    prevederile Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;

(ii)    cerințele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal stabilite de prezenta Politică; precum și

(iii)    riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal, în funcție de specificul activității utilizatorului.

Utilizatorii care au acces la date cu caracter personal sunt instruiți de către Companie asupra confidențialității acestora și sunt avertizați prin mesaje care apar pe monitoare în timpul activității.

Utilizatorii sunt obligați să își închidă sesiunea de lucru atunci când părăsesc locul de muncă.

Personalul care asigură exploatarea sistemelor informaționale si/sau a registrelor de date cu caracter personal trece, minimum o dată pe an, instruirea corespunzătoare referitor la responsabilitățile și obligațiile în cazul executării acțiunilor de gestionare și reacționare la incidentele de securitate din domeniul protecției datelor cu caracter personal.

5.1.14.    Folosirea calculatoarelor

Pentru menținerea securității prelucrării datelor cu caracter personal (în special împotriva virușilor informatici), Kaufland a impus următoarele măsuri:

a)    utilizatorii nu vor folosi programe software care provin din surse externe sau dubioase;

b)    utilizatorii sunt informați în permanență cu privire la pericolul privind virușii informatici;

c)    Compania are implementat un sistem centralizat, automat de devirusare și de securitate a sistemelor sale informatice precum și utilizează mijloace tehnice de constatare a atacurilor, inclusiv care asigură identificarea tentativelor folosirii neautorizate a sistemelor informaționale sau de preluare neautorizată a datelor cu caracter personal (Phishing);

d)    toate stațiile pe al căror monitor sunt afișate (în special) date cu caracter personal, a fost dezactivată în mod intenționat tasta „Print Screen” pentru a se evita astfel imprimarea respectivelor date, fie aceasta intenționată, fie accidentală.

5.1.15.    Imprimarea datelor

Scoaterea la imprimantă a datelor cu caracter personal se va realiza numai de utilizatori autorizați pentru această operațiune în mod expres de către persoana responsabilă a Companiei, în conformitate cu procedurile interne specifice ale Kaufland privind folosirea și distrugerea acestor materiale.

În cazul în care consideră de cuviință și în funcție de importanța datelor cu caracter personal prelucrate, Kaufland își rezervă dreptul de a impune și alte măsuri de securitate suplimentare ce vor face parte integrantă din prezenta Politică.

5.1.16.    Incidentele de securitate

Incidentele de securitate a sistemelor informaționale de date cu caracter personal se urmăresc și se documentează în regim permanent prin mijloace automatizate.

Persoana responsabilă de implementarea prezentei Politici efectuează controale lunare pentru asigurarea respectării tuturor regulilor de securitate a datelor cu caracter personal. În urma controalelor, dacă se constată careva abateri/incidente se întocmește un raport cu privire la cele stabilite.

Prezenta Politică este revizuită cel puțin o dată în an și aprobată la cel mai înalt nivel. Ea este adusă la cunoștința utilizatorilor și a salariaților Operatorului care au tangență cu prelucrarea datelor cu caracter personal, dar și afișată pe site-ul Operatorului, în versiune rezumată.

6. Modulele cookie

Pentru a ușura navigarea utilizatorului pe paginile noastre de internet, utilizăm module cookie (fișier de mici dimensiuni, pe care un server le trimite dispozitivului tău), cu ajutorul cărora se gestionează conexiunea la paginile noastre.

La terminarea sesiunii de internet, modulele cookie de sesiune sunt șterse automat.

În plus, societatea mandatată de noi, Adobe Systems GmbH, colectează şi memorează date pentru realizarea unui profil anonimizat al utilizatorilor acestor pagini. În acest sens, Adobe Systems GmbH stochează un modul cookie permanent în programul de browser, care permite recunoașterea browserului de internet. Datele colectate prin tehnologia Adobe-Analytics nu sunt utilizate pentru identificarea personală a vizitatorului acestor pagini de internet şi nu sunt coroborate cu datele personale privitoare la profilul anonimizat. Acest mod de colectare și stocare a datelor cu ajutorul modulului cookie permanent de către Adobe Systems GmbH poate fi dezactivat oricând cu efect în viitor. Îți poți seta browserul în așa fel încât acesta să te informeze cu privire la plasarea de module cookie. Folosirea modulelor cookie devine astfel transparentă pentru tine.

Paginile noastre de internet utilizează şi un instrument de conversie (Conversion-Tools) pentru a se putea face o analiză internă şi anonimă cu privire la eficiența reclamelor publicate. La următorul subpunct „Publicitate”, găsești detalii privind relevanța acestor instrumente din punct de vedere al legislației privind protecția datelor. Dacă ajungi în pagina noastră de internet făcând click pe un anunț (banner) publicat de Kaufland pe o altă pagină de internet, în programul tău de browser se memorează un modul cookie. Pe baza modulului cookie putem determina dacă ai ajuns pe pagina noastră prin clic pe acest banner. Modulele cookie își pierd valabilitatea după 30 de zile. Identificarea persoanei tale de către noi sau de către furnizorul instrumentului de conversie nu este posibilă. Dacă nu dorești să participi la această analiză anonimă, poți dezactiva setarea modulelor cookie prin setarea browserului.

Pentru Internet Explorer:

 1. Alege din meniul „Unelte“ punctul „Opţiuni internet“.
 2. Dai clic pe butonul „Protecţia datelor“ apoi, sub "Setări", mută indicatorul în sus pentru a bloca toate cookie-urile, apoi apasă "OK".

Pentru Firefox:

 1. Alege din meniul „Unelte“ butonul „Opțiuni“.
 2. Sub punctul „Protecţia datelor“, la secțiunea "Firefox va" alege opțiunea "Folosește setări personalizate pentru Istoric".
 3. Deselectează opțiunea "Acceptare cookie-uri“ pentru a dezactiva cookie-urile.
 4. Confirmă cu „OK“.

În cazul în care folosești un alt program de navigare pe internet, citește instrucţiunile referitoare la prevenirea şi ştergerea cookie-urilor din meniul de asistenţă al programului de navigare sau al producătorului aplicaţiei software.

Modulele cookie mai sunt utilizate de noi și pentru a recunoaște dispozitivul tău pe alte pagini de internet care participă la rețeaua display Google pe baza datelor jurnalizate (vizitarea paginii noastre web, inclusiv data și ora, preferințele de limbă, tipul browserului și sistemul de operare) și pentru a afișa acolo reclame adaptate la presupusele tale interese. Categoriile după care ți se afișează reclame adaptate intereselor tale în întreaga rețea de display Google le poți vizualiza, elimina sau adăuga prin Gestionare preferințe anunțuri. Prin acest instrument poți, de asemenea, respinge folosirea generală de module cookie pentru publicitatea personalizată în rețeaua Google Display prin descărcarea și instalarea insertului de browser pentru dezactivarea modulului cookie pentru preferințe anunțuri, urmând acest link. Informații suplimentare privind activarea anunțurilor prin Google găsești și aici.

Poți gestiona personal stocarea de module cookie prin setările de securitate ale browser-ului neacceptând de la început modulele cookie sau acceptându-le numai prin solicitare ulterioară sau stabilind ca modulele cookie să fie șterse după terminarea sesiunii de browser. Neacceptarea modulelor cookie ar putea conduce totuși la limitări ale funcțiilor de pe paginile noastre de internet.

Pentru mai multe informaţii despre cookie-uri, poți accesa şi www.aboutcookies.org.

Înainte de a accepta modulele cookie:

AMCVS_BCF65C6655685E857F000101%40AdobeOrg

Tip: Tracking-Cookie

Produs: Adobe Marketing Cloud

Descriere: ID vizitator 

Domeniu: .kaufland.md

Informații suplimentare: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/mcvid/mcvid_cookies.html

AMCV_BCF65C6655685E857F000101%40AdobeOrg

Tip: Tracking-Cookie

Produs: Adobe Marketing Cloud

Descriere: ID vizitator 

Domeniu: .kaufland.md

Informații suplimentare: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/mcvid/mcvid_cookies.html

TS0194e86f (sau alt cookie care începe cu "TS")

Tip: Technical Cookie

Produs: BIG-IP Application Security Manager

Descriere: Folosit de firewall-ul aplicației web pentru a împiedica „transmiterea dublă a formularelor” (Cross Site Request Forgery). 

Domeniu: .kaufland.md

Informații suplimentare: https://support.f5.com/csp/article/K11903

language

Tip: Tracking-Cookie

Produs: Adobe Analytics

Descriere: Stochează preferința de limbă utilizată în pagina curentă. 

Domeniu: .kaufland.md

oldStoreName

Tip: Technical Cookie

Produs: Content-Management-System

Descriere: Stochează magazinul selectat anterior. 

Domeniu: .kaufland.md

s_cc

Tip: Tracking-Cookie

Produs: Adobe Analytics

Descriere: Acest modul cookie este setat și citit de codul JavaScript pentru a determina dacă modulele cookie sunt activate sau nu. Singura valoare posibilă este „true”. Nu este posibilă urmărirea folosind acest modul cookie. 

Domeniu: .kaufland.md

Informații suplimentare: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/whitepapers/cookies/cookies_analytics.html

storeName

Tip: Technical Cookie

Produs: Content-Management-System

Descriere: Stochează magazinul curent. 

Domeniu: .kaufland.md

După acceptarea modulelor cookie și reîncărcarea paginii (cookie-urile de mai sus, plus următoarele):

_ga

Tip: Tracking-cookie

Produs: Google Analytics

Descriere: Folosit pentru a distinge utilizatori diferiți. 

Domeniu: .adobedtm.com

Informații suplimentare: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

_gat

Tip: Tracking-Cookie

Produs: Google Analytics

Descriere: Folosit pentru a accelera rata request-urilor. 

Domeniu: .adobedtm.com

Informații suplimentare: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

_gid

Tip: Tracking-Cookie

Produs: Google Analytics

Descriere: Folosit pentru a distinge utilizatori diferiți. 

Domeniu: .adobedtm.com

Informații suplimentare: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

s_sq

Tip: Tracking-Cookie

Produs: Adobe Analytics

Descriere: Acest modul cookie este setat și citit de codul JavaScript atunci când funcționalitățile ClickMap și Map Activity sunt activate; conține informații despre linkul anterior pe care a făcut clic utilizatorul. 

Domeniu: .kaufland.md

Informații suplimentare: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/whitepapers/cookies/cookies_analytics.html

sat_track

Tip: Tracking-Cookie

Produs: Adobe Marketing Cloud

Descriere: Utilizatorii vor fi urmăriți numai dacă acest modul cookie există și are setată valoarea „true”, în concordanță cu regulile UE. 

Domeniu: .kaufland.md

Informații suplimentare: https://helpx.adobe.com/dtm/kb/how-do-i-enable-eu-compliance-for-my-analytics-tool.html

Alte module cookie ce pot fi setate de Adobe DTM (Dynamic Tag Management) după acceptarea modulelor cookie:

 • _sdsat_landing_page
 • _sdsat_session_count
 • _sdsat_pages_viewed
 • _sdsat_traffic_source

Aceste module cookie vor fi setate numai dacă o regulă DTM are nevoie de ele (ceea ce nu este cazul, în prezent). Informații suplimentare: https://helpx.adobe.com/dtm/kb/what-cookies-are-set-by-dtm.html.